دردلریمیزه گولن‌لره لعنت اولسون
سحر خیاوی
برای فاجعه‌ی انسانی غزه
مسعود آذر | ترجمه: 
مسعود آذر | چئویرن: 
رامیز تای‌نور