برتولت برشت | ترجمه: 
برتولت برشت | چئویرن: 
احد آیلاقلی
سعید سلطانپور | ترجمه: 
سعید سلطانپور | چئویرن: 
سودابه تقی‌زاده زنوز
رویا شاه‌حسین‌زاده | ترجمه: 
رویا شاه‌حسین‌زاده | چئویرن: 
حسین مصری
زینب فرجی | ترجمه: 
زینب فرجی | چئویرن: 
سوسن نواده رضی
سیاوش کسرایی | ترجمه: 
سیاوش کسرایی | چئویرن: 
سودابه تقی‌زاده زنوز
اوکتاویو پاز | ترجمه: 
اوکتاویو پاز | چئویرن: 
جاوانشیر یوسیفلی‌