برای فاجعه‌ی انسانی غزه
مسعود آذر | ترجمه: 
مسعود آذر | چئویرن: 
رامیز تای‌نور
برای فاجعه‌ی انسانی غزه
مسعود آذر | ترجمه: 
مسعود آذر | چئویرن: 
رامیز تای‌نور
همت شهبازی | ترجمه: 
همت شهبازی | چئویرن: 
کاظم نظری بقا
همت شهبازی | ترجمه: 
همت شهبازی | چئویرن: 
کاظم نظری بقا
حافظ موسوی | ترجمه: 
حافظ موسوی | چئویرن: 
رامیز تای‌نور
حافظ موسوی | ترجمه: 
حافظ موسوی | چئویرن: 
رامیز تای‌نور
اؤزبکجه‌یه چئویریلمیش
ناصر داوران | ترجمه: 
ناصر داوران | چئویرن: 
محبوب‌الله توران
اؤزبکجه‌یه چئویریلمیش
ناصر داوران | ترجمه: 
ناصر داوران | چئویرن: 
محبوب‌الله توران
ه.الف. سایه | ترجمه: 
ه.الف. سایه | چئویرن: 
نریمان ناظیم
ه.الف. سایه | ترجمه: 
ه.الف. سایه | چئویرن: 
نریمان ناظیم
سعید مغمومی | ترجمه: 
سعید مغمومی | چئویرن: 
مسعود آذر
سعید مغمومی | ترجمه: 
سعید مغمومی | چئویرن: 
مسعود آذر
روتگئر برئگمان (Rutger Bregman) | ترجمه: 
روتگئر برئگمان (Rutger Bregman) | چئویرن: 
سوسن نواده رضی
روتگئر برئگمان (Rutger Bregman) | ترجمه: 
روتگئر برئگمان (Rutger Bregman) | چئویرن: 
سوسن نواده رضی
ه. الف. سایه | ترجمه: 
ه. الف. سایه | چئویرن: 
نریمان ناظیم
ه. الف. سایه | ترجمه: 
ه. الف. سایه | چئویرن: 
نریمان ناظیم
سوسن امینی | ترجمه: 
سوسن امینی | چئویرن: 
گولناز
سوسن امینی | ترجمه: 
سوسن امینی | چئویرن: 
گولناز