نجیب محفوظ | ترجمه: 
نجیب محفوظ | چئویرن: 
خاطره نورگول
کازوئو ایشی گورو | ترجمه: 
کازوئو ایشی گورو | چئویرن: 
کنعان حاجی
علی اشرف درویشیان | ترجمه: 
علی اشرف درویشیان | چئویرن: 
سحر خیاوی
علی اشرف درویشیان | ترجمه: 
علی اشرف درویشیان | چئویرن: 
حسن ریاضی (ایلدیریم)
علی اشرف درویشیان | ترجمه: 
علی اشرف درویشیان | چئویرن: 
مسعود آذر
علی اشرف درویشیان | ترجمه: 
علی اشرف درویشیان | چئویرن: 
ع. آغ‌ گونئیلی
علی اشرف درویشیان | ترجمه: 
علی اشرف درویشیان | چئویرن: 
ع. ن. چاپار
حئکایه‌جیک
ویرخیلیو پینی ییرا | ترجمه: 
ویرخیلیو پینی ییرا | چئویرن: 
سید رضا حسینی مرند
تام گیلسپی | ترجمه: 
تام گیلسپی | چئویرن: 
فرانک فرید (ایپک)