چارلز باکستئر | ترجمه: 
چارلز باکستئر | چئویرن: 
فیروز رفاهی
جان آپدایک | ترجمه: 
جان آپدایک | چئویرن: 
فیروز رفاهی
ارنست همینگوی | ترجمه: 
ارنست همینگوی | چئویرن: 
فیروز رفاهی