علی اشرف درویشیان | ترجمه: 
علی اشرف درویشیان | چئویرن: 
ع. ن. چاپار