سعید مغمومی | ترجمه: 
سعید مغمومی | چئویرن: 
مسعود آذر
علی اشرف درویشیان | ترجمه: 
علی اشرف درویشیان | چئویرن: 
مسعود آذر