مقصود تقی‌زاده هریس (نیسگیل)
مقصود تقی‌زاده هریس (نیسگیل)