موسی یعقوب | سسلندیرن: 
کبری میرحسینی
ﻣﻈﻔﺮﺍﻣﯿﻨﯽ ‏(ﮐﻮﻟﯽ) | ترجمه: 
ﻣﻈﻔﺮﺍﻣﯿﻨﯽ ‏(ﮐﻮﻟﯽ) | چئویرن: 
کبری میرحسینی