حسن ریاضی (ایلدیریم)
علی اشرف درویشیان | ترجمه: 
علی اشرف درویشیان | چئویرن: 
حسن ریاضی (ایلدیریم)