همت شهبازی | سسلندیرن: 
نیره اردلانی
همت شهبازی | ترجمه: 
همت شهبازی | چئویرن: 
کاظم نظری بقا