برای فاجعه‌ی انسانی غزه
مسعود آذر | ترجمه: 
مسعود آذر | چئویرن: 
رامیز تای‌نور
سعید مغمومی | ترجمه: 
سعید مغمومی | چئویرن: 
مسعود آذر
علی اشرف درویشیان | ترجمه: 
علی اشرف درویشیان | چئویرن: 
مسعود آذر