سعید سلطانپور | ترجمه: 
سعید سلطانپور | چئویرن: 
سودابه تقی‌زاده زنوز
سیاوش کسرایی | ترجمه: 
سیاوش کسرایی | چئویرن: 
سودابه تقی‌زاده زنوز