نمایشگاه عکس زلزله آذربایجان در دانشگاه تهران
چئویرن: ایشیق
ترجمه: ایشیق
ایشیق
00:00
00:00


نمایشگاه عکس زلزله آذربایجان در دانشگاه تهران…

مکان: روبروی دانشکده فنی پردیس مرکزی
زمان: ۲۹ مهر به مدت یک هفته

اشتراک گذاری در print
چاپ
اوخوماق زامانی: < 1 دقیقه
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email

نمایشگاه عکس زلزله آذربایجان در دانشگاه تهران

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی