چئویرن: ایشیق
ترجمه: ایشیق
ایشیق
00:00
00:00
  • 00:00
چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اؤیرتمه! / سؤز: موسی یعقوب / سسلندیرن: کبری میرحسینی

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

اؤیرتمه! / سؤز: موسی یعقوب / سسلندیرن: کبری میرحسینی

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

اؤیرتمه! / سؤز: موسی یعقوب / سسلندیرن: کبری میرحسینی

ایشیق
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی