محمدعلی ضیایی | ترجمه: 
محمدعلی ضیایی | چئویرن: 
حسین واحدی