تئللی سازیم
سؤز: رقیه علیقلیان – سس: کبری میرحسینی
ساز: فرمان فرضی