زینب فرجی | ترجمه: 
زینب فرجی | چئویرن: 
سوسن نواده رضی