شبسترده فولکلور خزینه‌میزدن
اکبر صالحی (قاداش)
شبسترده فولکلور خزینه‌میزدن
اکبر صالحی (قاداش)
محمدعلی ضیایی | ترجمه: 
محمدعلی ضیایی | چئویرن: 
حسین واحدی
محمدعلی ضیایی | ترجمه: 
محمدعلی ضیایی | چئویرن: 
حسین واحدی