چئویرن: رامیز تای‌نور
ترجمه: رامیز تای‌نور
رامیز تای‌نور
00:00
00:00

سنی آه چکیرم
انتظار پنجره سیندن
پنجره دن باییردا یاغیش یاغیر
اوتاغیمدا حسرت قوخوسو
سیگارا توستوسو
اللریمده میشیل – میشیل یانیر وینیستونوم
سینه مده غریب سه ییر هاوا
دولوب دولوخسونوب
اؤسکورورم
اؤسکو
اؤس….
و من
هله ده سنی آه چکیرم
انتظار پنجره سیندن
پنجره دن باییردا یاغیش یاغیر…

برای فاجعه‌ی انسانی غزه
مسعود آذر | ترجمه: 
مسعود آذر | چئویرن: 
رامیز تای‌نور
برای فاجعه‌ی انسانی غزه
مسعود آذر | ترجمه: 
مسعود آذر | چئویرن: 
رامیز تای‌نور
حافظ موسوی | ترجمه: 
حافظ موسوی | چئویرن: 
رامیز تای‌نور
حافظ موسوی | ترجمه: 
حافظ موسوی | چئویرن: 
رامیز تای‌نور
چاپ

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتظار

رامیز تای‌نور
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

انتظار

رامیز تای‌نور
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی

انتظار

رامیز تای‌نور
www.ishiq.net

آذربایجان ادبیات و اینجه‌صنعت سایتی