چارلز باکستئر | ترجمه: 
چارلز باکستئر | چئویرن: 
فیروز رفاهی