فریبا وفی | ترجمه: 
فریبا وفی | چئویرن: 
ع. آغ‌ گونئیلی
فریبا وفی | ترجمه: 
فریبا وفی | چئویرن: 
ع. آغ‌ گونئیلی