علی اشرف درویشیان | ترجمه: 
علی اشرف درویشیان | چئویرن: 
سحر خیاوی
علی اشرف درویشیان | ترجمه: 
علی اشرف درویشیان | چئویرن: 
حسن ریاضی (ایلدیریم)
علی اشرف درویشیان | ترجمه: 
علی اشرف درویشیان | چئویرن: 
مسعود آذر
علی اشرف درویشیان | ترجمه: 
علی اشرف درویشیان | چئویرن: 
ع. آغ‌ گونئیلی
علی اشرف درویشیان | ترجمه: 
علی اشرف درویشیان | چئویرن: 
ع. ن. چاپار