سیاوش کسرایی | ترجمه: 
سیاوش کسرایی | چئویرن: 
سودابه تقی‌زاده زنوز