سعید سلطانپور | ترجمه: 
سعید سلطانپور | چئویرن: 
سودابه تقی‌زاده زنوز