محمدعلی سپانلو | ترجمه: 
محمدعلی سپانلو | چئویرن: 
رقیه کبیری