کازوئو ایشی گورو | ترجمه: 
کازوئو ایشی گورو | چئویرن: 
کنعان حاجی