سعید مغمومی | ترجمه: 
سعید مغمومی | چئویرن: 
مسعود آذر