حافظ موسوی | ترجمه: 
حافظ موسوی | چئویرن: 
رامیز تای‌نور