جان آپدایک | ترجمه: 
جان آپدایک | چئویرن: 
فیروز رفاهی