بهرام صادقی | ترجمه: 
بهرام صادقی | چئویرن: 
حمید بخشمند