ارنست همینگوی | ترجمه: 
ارنست همینگوی | چئویرن: 
فیروز رفاهی