احمد شاملو | ترجمه: 
احمد شاملو | چئویرن: 
احد فرهمندی (اویاق)
احمد شاملو | ترجمه: 
احمد شاملو | چئویرن: 
احد فرهمندی (اویاق)