بختیار علیمرادی (موغان اوغلو)
بختیار علیمرادی (موغان اوغلو)
شفاهی خلق ادبیاتی نمونه‌سی
قنبر سیفی
شفاهی خلق ادبیاتی نمونه‌سی
قنبر سیفی