نرگس هریسی
عروسی/ نرگس هریسی ۰۱ مهر ۱۳۹۱

عروسی/ نرگس هریسی

عروسی نرگس هریسی آوای سرنا در کوچه-پس کوچه‌های «چای کندی» می‌پیچید. آهنگ «واغزالی»روانه شدن نو عروسی به خانه بخت را خبر می‌داد. همه می‌دانستند این آوای سرنای عاشیق بهرام است اما متفاوت. چون اینبار خونیاگر پیر به سیاق جوانی‌هایش با تمام انرژی هوای داخل ششهایش را در سرنا می‌دمید. این عروس خوشبخت چه کسی بود […]