مهیار آیخان
خوانشی بر فیلم « اِو »(خانه) / مهیار علی‌ز‌اده. آیخان ۲۸ بهمن ۱۳۹۵

خوانشی بر فیلم « اِو »(خانه) / مهیار علی‌ز‌اده. آیخان

خوانشی بر فیلم « اِو »(خانه) مهیار علی‌ز‌اده. آیخان با دیدن فیلم «اِو» متوجه شدم وقتی دیگران فیلمی‌به زبان مادری، به لهجه مالوف و در فضایی که صددرصد به آن تعلق دارند می‌بینند چه سطحی از درگیری عاطفی و حسی با یک فیلم پیدا می‌کنند. من هیچگاه پیش از این فیلمی‌شسته و رفته که دقیقا […]