علیرضا سبف‌الدینی
دیدار با « ورا » / اویا کویمن – ترجمه‌: علیرضا سیف‌الدینی ۲۵ تیر ۱۳۹۱

دیدار با « ورا » / اویا کویمن – ترجمه‌: علیرضا سیف‌الدینی

دیدار با « ورا » / اویا کویمن – ترجمه‌: علیرضا سیف‌الدینی  این دیدار به بهانۀ کنگرۀ جهانی زن درمسکو با «ورا ولادیمیرونا تولیاکووا»( Vera Veladimirovna Tuljakov)، همسرناظم ، به عمل آمد. کنار در ورودی  ساختمانی  کهربایی، با پنجره‌هایی مشرف به حیاطی وسیع، لوحی با این جمله به چشم می‌خورد: «ناظم حکمت، شاعربزرگ ترک، ازسال […]