عاشیق حسن
آی اوشاقلار صمد عمی گلمه‌دی! / اوخویور: عاشیق حسن اسکندری ۰۲ تیر ۱۳۹۵

آی اوشاقلار صمد عمی گلمه‌دی! / اوخویور: عاشیق حسن اسکندری

آی اوشاقلار صمد عمی‌گلمه‌دی! اوخویور: عاشیق حسن اسکندری   دینله‌یین…!