رضا ستاری
تبریز در شعر شاعران/ رضا ستاری ۱۲ دی ۱۳۹۳

تبریز در شعر شاعران/ رضا ستاری

تبریز در شعر شاعران رضا ستاری شاعران متقدم و متأخر در وصف تبریز اشعار بسیار گفته اند. ذکر توصیف تبریز در شعر شاعران خود کتابی حجیم خواهد بود. ناچاراً به ذکر گزیده ای از شعر شاعران در این مقدمه برای معرفی تبریز می‌پردازیم. تکراراً متذکر می‌شویم امکان درج حتی گوشه کمی‌از هزاران بیت اشعار موجود […]