احمد بیانی
صمد بهرنگی چهره‌ی فرهنگی یا سیاسی؟ / دکتر احمد بیانی ۱۶ دی ۱۳۹۲

صمد بهرنگی چهره‌ی فرهنگی یا سیاسی؟ / دکتر احمد بیانی

صمد بهرنگی چهره‌ی فرهنگی یا سیاسی؟ دکتر احمد بیانی  نویسنده ای که دوست و دشمن بر او جفا کردند ! یکبار دیگر دوستان خواسته اند که به بهانه ی شهریور ماه که خاطره ی از دست رفتن صمد را در اذهان زنده می‌کند از او یادی شود با این امید که شناخت بهتر و دقیق […]